Ochrana osobních údajů

OCHRANA SOUKROMÍ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Milí uživatelé,

ochrana Vašeho soukromí a osobních údajů je pro nás zcela zásadní. Proto věnujte prosím pozornost tomuto dokumentu, kde najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů zpracovávaných ve službě www.sdilejprostor.cz (dále jen „Služba“) provozovaná společností TOMORROWLAND s.r.o., IČO: 05316189, se sídlem Ve Smečkách 605/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261786 (dále jen „Provozovatel“).

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte email info@sdilejprostor.cz .

1.    Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Služba je založená na propojování nabídek a poptávek v rámci sdílení prostor. Pro tuto činnost je také nutné vědět, kdo prostory nabízí a kdo je poptává. Musíme zároveň vědět, kdo jsou naši uživatelé, abychom nabídky mohli propojovat. Za tím účelem mají všichni uživatelé zřízený uživatelský účet, do kterého je nutné vkládat identifikační a kontaktní údaje. Uživatelé mají možnost i vkládat i jiné údaje dobrovolně. Bez údajů povinných k provozu Služby však Služby není možné poskytovat.

Osobní údaje tak zpracováváme, abyste mohli Službu využívat.

Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování.

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem apod. Zde musíme prokazovat, že jsme při poskytování svých Služby jednali v souladu s právními předpisy.

Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, např. při vedení účetnictví, archivování apod.

2.    Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme výhradně od Vás. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami dáte. Jste povinni dám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

Osobní údaje nejsou předávám mimo EU.

3.    Jak zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím Služby na webu www.sdilejprostor.cz .

Při mediaci problémů mezi uživateli však mohou zaměstnanci či jiné osoby pracující pro Provozovatele přistupovat k osobním údajům a to mimo jiné za účelem řešení sporů, odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste nikdy neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a chráníme Vás i před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.

Jelikož jste naši klienti, čas od času Vám zasíláme informace a novinky o našich výrobcích a službách. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělní.

4.    Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

Ve chvíli, kdy náš požádáte o zrušení Vašeho účtu nejpozději do jednoho měsíce dojde k jeho zrušení a smazání Vašich údajů. Tyto údaje již nebude možné obnovit, tedy důkladně smazaní zvažte.

Ponecháváme si údaje, které musíme zpracovávat z jiných důvodů, než je provozování Služby (např. osobní údaje v rámci účetnictví, pro účely archivování a v dalších případech, kdo to po nás vyžaduje zákon nebo je nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů). Tyto údaje nemůžeme smazat, ani když nás o to požádáte.

5.    Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

a)     účelu zpracování osobních údajů,

b)     osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c)     povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,

d)     příjemci, případně kategoriích příjemců,

e)     plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

f)      veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří

a)     požádat nás o vysvětlení,

b)     požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),

c)     požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,

d)     podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,

e)     vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

6.    Jaká Vaše osobní údaje chráníme

Vaše údaje jsou u nás v absolutním bezpečí. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení:

Anitvirové ochrany, firewally, šifrování a autorizační údaje.

Pro zpracování osobních údajů (hosting, podpora a údržba software, který je součástí Služby) využíváme, společnost BlueGhost.cz, s.r.o., IČO:28901061. Tato společnost žádným způsobem nevyužívá osobní údaje k jiným účelům.