Všeobecné obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti TOMORROWLAND s.r.o., IČO: 05316189, se sídlem Ve Smečkách 605/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261786 (dále jen „Provozovatel“)

pro užívání služby poskytované Provozovatelem, která umožňuje propojování nabídky a poptávky v oblasti sdílení prostor prostřednictvím internetové stránky www.sdilejprostor.cz (dále jen „Služba“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na užívání Služby fyzickými nebo právnickými osobami nabízejícími nevyužité prostory k jejich sdílení (dále jen „Hostitelé“), a fyzickými nebo právnickými osobami poptávajícími nevyužité prostory nabízené Hostiteli (dále jen „Hosté“).

(všichni společně dále též jen jako „Uživatelé“)

(dále jen „Obchodní podmínky“)

 

1.     PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1.         Provozovatel v souladu s těmito Obchodními podmínkami umožňuje Uživatelům využít Službu za účelem vzájemného propojování nabídek Hostitele na sdílení nevyužitých prostor (dále jen „Prostory“), a poptávek Hostů po Prostorech.

2.     SLUŽBA A PROSTORY

2.1.         Provozovatel v rámci Služby nabízí na webové stránce www.sdilejprostor.cz webovou aplikaci (platformu) (dále jen „Aplikace“), jejímž prostřednictvím mohou Hostitelé nabídnout Hostům za podmínek dále stanovených těmito Obchodními podmínkami k užívání Prostory, a Hosté mohou prostřednictvím Služby vyhledávat a poptávat vhodné Prostory, zjistit podrobné informace o nabízených Prostorách a kontaktovat Hostitele za účelem sjednání a uzavření smlouvy o přenechání Prostor k užití Hostem (dále jen „Smlouva o přenechání prostoru“).

2.2.         Provozovatel není odpovědný za uzavírání Smluv o přenechání prostoru v souladu s právními předpisy, a tedy veškerá taková právní jednání jsou odpovědností příslušného Hostitele a Hosta. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi Uživateli.

2.3.         Uživatelé se pro účely užívání Služby musí zaregistrovat postupem uvedeným v článku 3 těchto Obchodních podmínek.

2.4.         Hostům je Služba poskytována od chvíle jejich úspěšné registrace dle článku 3 těchto Obchodních podmínek. Hostiteli je Služba poskytována od chvíle, kdy se úspěšně zaregistrují dle článku 3 těchto Obchodních podmínek. Uživatel, který je spotřebitelem, výslovně souhlasí s tím, aby mu byla Služba poskytována ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty k odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby podle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), a bere na vědomí, že z toho důvodu nemá právo odstoupit od Smlouvy o poskytnutí Služby dle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku.

2.5.         Hostitel je oprávněn jako Prostor nabízet jakékoli bytové i nebytové prostory, soukromé i veřejně přístupné, a to k jakýmkoli legálním účelům (komerčním i nekomerčním). Nabízené Prostory musí být ve stavu, který umožňuje jejich řádné a bezpečné užívání k účelu určenému Hostitelem.

3.     REGISTRACE, UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1.         Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniká dokončením registrace Uživatele na registrační stránce https://www.sdilejprostor.cz/cs/registrovat/ (dále jen „Smlouva o poskytnutí Služby“).

3.2.         Pokud se jako Uživatel registruje fyzická osoba, je nutné, aby v den registrace dovršila alespoň věku 18 let.

3.3.         Při registraci Uživatel povinně vyplní následující údaje:

a)     Emailová adresa (tento údaj potřebujeme k ověření totožnosti uživatele a komunikaci s ním)

b)     Telefonní číslo (tento údaj potřebujeme k ověření totožnosti uživatele a komunikaci s ním)

c)     Přístupové údaje (heslo a uživatelské jméno)

d)     Jméno a příjmení 

e)     Heslo

f)     Potvrzení hesla

g)     případně Rodné číslo 

3.4.        Pokud Uživatel nevyplní některý z povinných údajů, bude tento údaj automaticky zvýrazněn a bez jeho vyplnění není možné pokračovat dále v registraci.

3.5.         Uživatel může dobrovolně vyplnit při registraci následující údaje:

a)     Odkaz na Facebookový profil

3.6.         Veškeré údaje, které Uživatel při registraci uvádí, musí být správné a pravdivé. Při jakékoli jejich pozdější změně je Uživatel povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím svého uživatelského účtu (dále jen „Účet“). Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Uživatel uvede nesprávné či nepřesné údaje či poruší svoji povinnost aktualizovat údaje v rámci Účtu dle tohoto odstavce.

3.7.      Uživatel bere na vědomí, že je při zakládání profilu zakázano uvádět skutečný název prostoru, loga, emailové či jiné kontakty díky kterým je možné domlouvat sdílení napřímo. V případě snahy o sdílení napřímo bude uživateli ke službě zamezen přístup.

3.8.         Při registraci Uživatel potvrdí, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí, a to zaškrtnutím pole „Potvrzení registrace souhlasím s podmínkami užívání“ Bez udělení tohoto souhlasu nelze dále pokračovat s registrací.

3.9.         O úspěšné registraci a uzavření Smlouvy o poskytnutí Služby bude Uživatel bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při registraci.

3.10.         Uživatel využívá Službu výhradně prostřednictvím svého vlastního Účtu. Účet je Uživateli Aplikací vytvořen po úspěšném dokončení registrace.

3.11.      Pro přístup do Účtu je třeba zadat přihlašovací údaje, které Uživatel uvedl při registraci. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje chránit. Uživatel je povinen zabránit jakékoli třetí osobě v neoprávněném přístupu ke svým přístupovým údajům. Uživatel odpovídá za škodu, která vznikne nedostatečnou ochranou jeho přihlašovacích údajů. V případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití je ve vlastním zájmu Uživatele co nejdříve své přístupové údaje změnit.

3.12.      Provozovatel neodpovídá za škodu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu na Účet v důsledku nedodržení povinností Uživatele vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.

3.13.      Součástí Účtu je veřejně přístupný profil Uživatele obsahující informace o Uživateli, a v případě Hostitelů i informace o Prostorách, které Hostitel nabízí (dále jen „Profil“). Profily Uživatelů a údaje na nich uváděné jsou přístupné výhradně registrovaným Uživatelům a Provozovateli. Kontaktní informace Uživatelů uvedené v čl. 3 odst. 3.3 písm. d)těchto Obchodních podmínek nejsou v Profilu zobrazovány ostatním Uživatelům, a jsou přístupné výhradně Provozovateli, dokud nedojde k platbě za dané prostory.

3.14.      Na Profilu Hostitel zveřejňuje nabídky k užití svých Prostor. Za tímto účelem je oprávněn prostřednictvím Aplikace nahrávat a na Profilu zveřejňovat informace o nabízených Prostorách, včetně relevantních fotografií, videozáznamů či jiných záznamů Prostor. Hostitel je povinen ve vztahu ke každém Prostoru uvést následující informace:

a)     Fotografie,

b)     Specifikace prostoru,

c)     Časy sdílení,

d)     Adresa prostoru,

e)     Účel využití,

f)      Typ prostor,

g)     Parametry prostoru

h)     Popis prostoru

i)      Číslo bankovního účtu na který bude hrazena odměna za prostor

k)     Adresa uživatele (teto údaj potřebujeme k následné fakturaci)

3.15.      Hostitel se zavazuje uvádět výhradně aktuální, pravdivé, úplné a nezavádějící informace o Prostoru a záznamy Prostoru. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost informací o Prostoru, ani za jakoukoli případnou újmu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti Hostitele. Provozovatel nijak neschvaluje vkládaný obsah.

3.16.      Součástí Profilu Uživatelů je i hodnocení Uživatelů. Hodnocení Hostitelů provádějí sami Hosté na základě svých zkušeností s Hostitelem a Hostitel není oprávněn do hodnocení jakkoli zasahovat. V případě, že hodnocení Uživatele porušuje tyto Obchodní podmínky či právní předpisy (např. je zde zahrnut nepravdivý, nevhodný či nezákonný obsah), má Uživatel právo obrátit se se stížností na Provozovatele, který je oprávněn případně závadné hodnocení smazat. Rozhodnutí, zda obsah smazat, však záleží výhradně na vůli Provozovatele a Uživatel nemá na smazání jakéhokoli obsahu ze strany Provozovatele nárok, ledaže právní předpisy stanoví jinak.

3.17.      Uživatel je oprávněn údaje uvedené ve svém Účtu kdykoli upravit, změnit, a v případě dobrovolně uváděných údajů (čl. 3.5 těchto Obchodních podmínek) je též smazat.

3.18.      Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého Účtu. Provozovatel jej zruší bez zbytečného odkladu.

3.19.      Provozovatel si vyhrazuje právo Účet Uživatele kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodu, s důsledky stanovenými dále těmito Obchodními podmínkami. Uživateli v souvislosti se zrušením Účtu Provozovatelem nevznikají žádné nároky mimo těch výslovně uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

3.20.      Uživatel bere na vědomí, že Účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.     INTERNÍ CHAT

4.1.         Uživatel je oprávněn za účelem kontaktování a komunikace s dalšími Uživateli využívat funkci Aplikace umožňující zasílání zpráv mezi Uživateli navzájem (dále jen „Chat“).

4.2.         Uživatel (případně fyzická osoba jednající jeho jménem) výslovně prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že zprávy zasílané prostřednictvím Chatu mohou být monitorovány Provozovatelem, a to za účelem zkvalitňování Služby. Před zahájením Chatu je Uživatel na monitorování upozorněn.

4.3.         Uživatel (případně fyzická osoba jednající jeho jménem) dále tímto uděluje Provozovateli výslovný souhlas s užitím jakýchkoli jeho projevů osobní povahy, nebo jiných soukromých písemností a záznamů (tedy zejména soukromá a osobní korespondence, fotografie apod.), pokud tyto uvede v korespondenci uskutečňované prostřednictvím Chatu.

4.4.        Uživatel bere na vědomí, že je při užívání chatu zakázano uvádět skutečný název prostoru, loga, emailové či jiné kontakty díky kterým je možné domlouvat sdílení napřímo. V případě snahy o sdílení napřímo bude uživateli ke službě zamezen přístup.

4.4.         Provozovatel se zavazuje, že bude monitorovat Chat pouze v míře přiměřené účelu zkvalitňování Služby. Provozovatel se zavazuje nepředat jakékoli informace, o kterých se dozvěděl při monitorování Chatu, třetím osobám. Provozovatel se rovněž zavazuje zajistit bezpečnost těchto informací.

5.     PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ

5.1.         Uživatel se zavazuje využívat Službu výhradně v souladu s právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli jiným účelům (např. reklamním) nebo jakýmkoli jiným způsobem, než jak stanoví tyto Obchodní podmínky. Uživatel se potom především zavazuje, že

a)     nebude při užívání Služby nebo v důsledku užívání Služby zasahovat do práv třetích osob, Provozovatele nebo ostatních Uživatelů,

b)     nebude neoprávněně zasahovat do Aplikace, a nebude se pokoušet získat přístup do Aplikace jiným způsobem, než pomocí k tomu určených přihlašovacích údajů a prostřednictvím příslušného rozhraní, zejména nebo jakýmkoli způsobem rozmnožovat, pozměňovat, provádět dekompilaci či jinak zasahovat do Aplikace, souvisejících zdrojových kódů a dokumentace, pokud k tomu není výslovně oprávněn,

c)     nebude užívat Aplikaci způsobem, který by ji mohl poškodit (včetně zásahu do hardware, na kterém je Aplikace zprovozněna)

d)     nebude neoprávněně zpracovávat osobní údaje Uživatelů,

e)     nebude využívat Chat k zasílání nevyžádaných zpráv, škodlivých počítačových programů a dalšího nelegálního či obtěžujícího obsahu,

f)     nebude tajit, zakrývat či falšovat svou totožnost.

5.2.         Uživateli se dále výslovně zakazuje umisťovat, odkazovat či jinak šířit prostřednictvím Služby obsah, který zejména:

a)     porušuje práva duševního vlastnictví (zejména práva k ochranným známkám, průmyslovým vzorům, obchodní firmy, práva autorského a právy s autorským právem souvisejícími, osobnostními právy atp.) či jde o nekalé soutěžní jednání,

b)     nabádá k páchání trestné činnosti nebo jiného deliktního jednání nebo takové jednání schvaluje, či jinak podporuje pachatele takové činnosti,

c)     obsahuje nepravdivé údaje o třetí osobě, který by mohl takovou osobu poškodit,

d)     obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, která snižují lidskou důstojnost nebo zobrazují dítě či pohlavní styk se zvířetem,

e)     podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka,

f)     je z jakéhokoli důvodu protiprávním, zejména je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, resp. zákonem o informačních službách či jiným předpisem upravujícím ochranu osobních údajů, elektronické komunikace či obchodní sdělení.

5.3.         Uživatel je oprávněn využívat Službu výlučně samostatně, to znamená, že především nesmí zpřístupnit Službu třetí osobě, nebo bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele poskytnout třetí osobě zčásti ani zcela své oprávnění využívat Služby (včetně oprávnění užívat Aplikaci či jiné součásti Služby).

5.4.         Uživatel nese plnou odpovědnost za aktivitu probíhající na jeho Účtu, nehledě na to, zda ji činí Uživatel, osoba Uživatelem pověřená či jiná třetí osoba.

6.     PRÁVA A POVINNOSTI HOSTITELE

6.1.         Hostitel je oprávněn prostřednictvím svého Profilu nabízet Hostům své Prostory, a za tímto účelem Prostory na svém Profilu prezentovat.

6.2.         Hostitel je oprávněn nabízet prostřednictvím Služby neomezený počet Prostorů.

6.3.         Hostitel prohlašuje, že je oprávněn Prostor přenechat k užívání jinému, tedy že:

a)     je vlastníkem Prostoru; nebo

b)     je spoluvlastníkem Prostoru a má souhlas ostatních spoluvlastníků s přenecháním Prostoru k užití třetí osobou v rozsahu nezbytném pro plnění dle těchto Obchodních podmínek; nebo

c)     není vlastníkem Prostoru, ale získal od jeho vlastníka příslušné oprávnění k tomu, aby Prostor přenechal k užívání třetí osobě v rozsahu nezbytném pro plnění dle těchto Obchodních podmínek; nebo

d)     má jiný relevantní právní titul k nabízení Prostor.

6.4.         Hostitel je odpovědný za řádné zdanění veškerých příjmů získaných díky Službě, zejména příjmy z pronájmu Prostor.

6.5.         Provozovatel Hostiteli důrazně doporučuje pojištění Prostoru před uzavřením Smlouvy o přenechání Prostoru.

7.     PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA

7.1.         Host je oprávněn v rámci Služby vyhledávat a kontaktovat Hostitele, vyhledávat a prohlížet si v Aplikaci Prostory.

7.2.         Host dokončením své registrace do Služby potvrzuje, že:

a.                 je starší 18 let;

b.                 je plně svéprávný;

c.                 nebyl v posledních [3] letech pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin [proti majetku nebo hospodářský trestný čin];

d.                 nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, není proti němu vedeno exekuční řízení, nebo se nenachází v jiné obdobné situaci, která by mohla ztížit jeho schopnost plnit závazky vůči Hostiteli.

v případě, že se jakékoli prohlášení Hosta dle tohoto článku ukáže být nepravdivým nebo nepřesným či zavádějícím, je Provozovatel oprávněn okamžitě pozastavit nebo ukončit Smlouvu o poskytnutí Služby.

 

7.3.         Provozovatel Hostu důrazně doporučuje, aby se Host před uzavřením Smlouvy o přenechání Prostoru pojistil pro případy vzniku škody na Prostorech.

8.     PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

8.1.         Provozovatel se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby Služba byla dostupná a funkční. Uživatel však bere na vědomí, že ani přes toto úsilí Provozovatele Služba nemusí být vždy plně k dispozici, zejména z důvodů nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Provozovatel není odpovědný za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli z důvodu nedostupnosti či nefunkčnosti Služby.

8.2.         Provozovatel je oprávněn pořizovat si kdykoli (i průběžně) kopie obsahu a údajů vkládaných do Uživatelem do jeho Účtu, a to z důvodu zálohování (či jiných provozních důvodů v rámci poskytování Služby) či z jiného důvodu zpracování osobních údajů vyplývajících z těchto Obchodních podmínek. To Provozovatele nezbavuje povinnosti dodržovat předpisy na ochranu osobních údajů.

8.3.         Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny obsahu internetové stránky www.sdilejprostor.cz, stejně jako Služby, přidávat nebo odebírat funkce Aplikace a jejích součástí.

8.4.         Provozovatel je oprávněn v souvislosti s poskytováním Služby uživateli zasílat Uživatelům oznámení, administrativní zprávy či obdobné informace, přičemž Uživatel se zasíláním těchto zpráv a oznámení souhlasí.

8.5.         Provozovatel není povinen dohlížet na obsah informací ukládaných v Aplikaci, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah těchto informací. Uživatel však bere na vědomí, že Provozovatel je v souvislosti se svými zákonnými povinnostmi oprávněn mazat data a údaje, pokud Provozovatel dojde k závěru, že tyto jakýmkoli způsobem porušují právní předpisy nebo tyto Obchodní podmínky, tak, jak jí to přikazuje či umožňuje příslušný právní předpis.

9.     POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ SLUŽBY, PLATEBNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

9.1.         Služba umožňuje uhrazení částky za poskytování Prostor Hostitelem, a to při propojení poptávky Hosta a nabídky Hostitele skrze Službu. Za tuto sužbu si účtuje 20% z částky za zprostředkované sdílení.

9.2.         Částku hrazenou Hostiteli uhradí Host skrze Službu k rukám Provozovatele, a to prostřednictvím platební metody zpřístupněné Provozovatelem v rámci Služby. Platby budou probíhat na účet Provozovatele Platby budou probíhat bezhotovostně, kartou na účet č: 44447779/2010 vedený u Fio Bank. Bez uhrazení příslušné částky k rukám Provozovatele není možné propojit poptávku a nabídku skrze Službu, přičemž uhrazení poplatku zakládá rezervaci příslušných prostor. Částka ponížená o 20% (odměna za sprostředování sdílení) bude zaslána Hostiteli na účet 24 hodin po proběhlém sdílení.

9.3.         V případě, že Host nebo Hostitel rezervaci prostor zruší do 24 hodin před zahájením sdílení, Provozovatel vrátí složené finanční prostředky Hostovi.

9.4.         Host může bez zbytečného odkladu, kdy zjistí důvod reklamace, nejpozději do 6 hodin od zahájení sdílení, uplatnit reklamaci, a to z důvodu

a)     ke sdílení nedošlo z důvodů na straně Hostitele,

b)     prostor neodpovídá popisu nebo v místě nejsou zajištěné podmínky pro sdílení,

c)     jiný obdobně závažný důvod, proč Host reklamuje sdílené prostory.

9.5.         Reklamaci je nutné uplatnit na emailu info@sdilejprostor.cz nebo pomocí formuláře, který je určený ke komunikaci mezi Provozovatelem a Uživateli. V případě, že Provozovatel shledá reklamaci jako důvodnou, případě budou Hostu peníze vráceny na účet, který uvedl při registraci.

9.6.         Pokud Host objednávku prostoru včas nezrušil nebo neuplatnil důvodnou reklamaci dle čl. 9.4, budou peníze Provozovatel označí příslušnou odměnu jako odměnu Hostitele a Hostitele o tomto informuje. V tom okamžiku, současně Provozovateli vzniká nárok na odměnu vůči Hostiteli ve výši 20 % z uhrazené částky. Tato odměna bude vyúčtována na základě faktury zaslané na emailovou adresu příslušného Hostitele.

9.7.         Hostitel  vyplatí tyto prostředky na účet Hostitele uvedený v rámci Služby 24 hodin po proběhlém sdílení. Během držení částky ve prospěch Hostitele není částka jakkoli úročena. Provozovatel je oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči jakékoli dlužné částce, kterou má Hostitel vůči Provozovateli.

9.8.         Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí pro řešení sporů mezi Uživateli a poskytuje jim v tomto potřebnou součinnost.

10.  UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA K APLIKACI

10.1.      Aplikace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „autorský zákon“).

10.2.      Provozovatel v rámci Služby poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva Aplikaci užít (licenci) v podobě, v jaké je dostupná v tom kterém konkrétním čase na internetové stránce www.sdilejprostor.cz. Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu trvání Smlouvy o poskytnutí Služby, výhradně pro účely užití Aplikace v souladu s těmito Obchodními podmínkami, a výhradně tomu odpovídajícím způsobem. Licence se poskytuje pro území České republiky. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, ani postoupit licenci na třetí osobu. Odměna za licenci dle tohoto článku Obchodních podmínek je obsažena v případném poplatku za Službu. Hostům je licence dle tohoto článku Obchodních podmínek poskytována bezplatně.

10.3.      Uživatel není oprávněn do Aplikace jakkoli zasahovat nebo ji měnit, spojit ji s jiným dílem, zařadit ji do díla souborného, nebo nehotovou Aplikaci dokončovat (ani pomocí třetí osoby). Uživatel není oprávněn vytvářet jakékoli rozmnoženiny Aplikace.

10.4.      Uživatel bere na vědomí, že Aplikace je poskytována v režimu platform as a service, a tedy že neobdrží žádnou kopii Aplikace, a Aplikaci může užívat pouze využitím dálkového přístupu prostřednictvím příslušné internetové stránky, a to konkrétními omezenými způsoby užití dle těchto Obchodních podmínek. Náklady na zajištění přístupu k Aplikaci (zejména poplatky za internetové připojení) nese Uživatel.

10.5.      Podmínky užívání Aplikace se obdobně použijí i na jiné nehmotné statky zpřístupněné Provozovatelem v rámci Služby (zejm. grafika, ochranné známky, apod.).

10.6.      Uživatel a Provozovatel vylučují veškeré zákonné licence či volná užití ve prospěch Uživatele, které je možné dohodou stran vyloučit.

11.  OBSAH UŽIVATELE

11.1.      Uživatel na svůj Profil nahrává (upload) obsah za účelem prezentace své osoby nebo, v případě Hostitele za účelem prezentace Prostoru (zejména fotografie, texty, videozáznamy apod.). Obsah je Uživatel oprávněn nahrávat výhradně prostřednictvím svého Účtu. Obsah se považuje za nahraný v okamžiku, kdy jej Uživatel vloží do příslušného rozhraní Účtu.

11.2.      Pokud je obsah nahraný Uživatelem do Profilu chráněn jako autorské dílo (dále jen „autorské dílo“) zejména dle autorského zákona, nahráním příslušného obsahu do Profilu poskytuje Uživatel Provozovateli nevýhradní licenci k užití autorského díla. Licence se poskytuje na celou dobu trvání autorských práv, celosvětově a neomezeně. Provozovatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Uživatel tímto současně uděluje souhlas Provozovateli k postoupení licence třetí osobě. Uživatel prohlašuje, že licenci poskytuje jako bezplatnou a nemá nárok na jakoukoli odměnu v souvislosti s touto licencí. Uživatel rovněž vylučuje nárok na jakoukoli dodatečnou odměnu za poskytnutí licence k autorskému dílu, ledaže tuto není možné dohodou stran vyloučit.

11.3.      Provozovatel je oprávněn autorské dílo zveřejnit, měnit, a to včetně jeho názvu a označení autora. Provozovatel je rovněž oprávněn autorské dílo spojit s jiným dílem, zařadit jej do díla souborného a dokončit nehotové autorské dílo (i pomocí třetí osoby), když jej z jakéhokoli důvodu Uživatel nedokončí.

11.4.      Pro vyloučení pochyb Provozovatel a Uživatel vylučují aplikaci ustanovení § 2370 občanského zákoníku, § 2378 až § 2382 občanského zákoníku.

11.5.      Uživatel bere na vědomí, že veškeré databáze vznikající v rámci Služby vznikají z podnětu Provozovatele, a tedy zvláštní právo pořizovatele databáze k takovým databázím náleží Provozovateli.

11.6.      Uživatel prohlašuje, že je autorem autorského díla, nebo že je oprávněn práv k autorskému dílu vykonávat alespoň v rozsahu nezbytném pro plnění dle těchto Obchodních podmínek, a že užití autorského díla nepodléhá dalšímu souhlasu žádného kolektivního správce, ani jiné třetí osoby. Uživatel zároveň zaručuje, že Provozovatel v souvislosti s užitím autorského díla nebude povinen hradit žádné osobě jakoukoli dodatečnou odměnu (či vyrovnávat jiný závazek). Uživatel rovněž prohlašuje, že poskytováním Obsahu nezasahuje do žádných práv třetí osoby.

11.7.      V případě, že obsah nahraný Uživatelem naplňuje znaky některého ze zákonem chráněných nehmotných statků, řídí se právní vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem z toho vyplývající přednostně zásadami stanovenými v tomto článku 11, zejména pokud se jedná o právo na využití obsahu Provozovatelem a o odměnu za vytvoření takového produktu.

11.8.      Uživatel bude na své vlastní náklady bránit Provozovatele proti veškerým nárokům třetích stran uplatňovaných vůči Provozovateli nebo jeho klientům či obchodním partnerům v souvislosti s porušením práv duševního vlastnictví. Uživatel musí odškodnit Provozovatele, popř. jeho klienty či obchodní partnery, a musí jim nahradit veškerou takto vzniklou újmu a náklady související se soudními rozhodnutími, které vyplývají z takového porušení, jakož i další s tím související náklady.    

11.9.      Uživatel se dále zavazuje, že zajistí výměnu nebo takovou opravu plnění, aby nedošlo k porušení práv třetích osob, nebo že bezúplatně získá pro Provozovatele veškerá práva (jde-li o autorská práva, pak zajistí výkon těchto práv Provozovatele dle čl.11 Obchodních podmínek), aby mohl pokračovat ve využívání daného plnění v té formě, v níž zavdala třetí straně příčinu k uplatnění nároku.

11.10.   Provozovatel je oprávněn kdykoli, i bez uvedení důvodu, pozastavit, omezit, nebo zablokovat Uživateli možnost nahrávat Služby další obsah. Uživatel v takovém případě nemá nárok na náhradu jakékoli újmy. Licence Provozovatele k již nahranému obsahu Uživatele tímto nejsou dotčeny.

11.11.   Uživatel bere na vědomí, že veškerý obsah poskytovaný Provozovateli poskytuje samostatně, za účelem dosažení zisku a na vlastní odpovědnost. Provozovatel nenese povinnost k náhradě jakékoli škody, která Uživateli vznikne při poskytování obsahu do Aplikace nebo v souvislosti s tím. Provozovatel rovněž nenese povinnost k náhradě jakékoli škody vzniklé činností Uživatele při poskytování obsahu do Aplikace nebo v souvislosti s tím.

12.  ODPOVĚDNOST

12.1.      Uživatel výslovně prohlašuje, že bere na vědomí, že Provozovatel vystupuje při provozování Služby jakožto poskytovatel služby dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v účinném znění. Provozovatel využívání funkcionalit Služby sám neiniciuje, nevolí uživatele přenášených informací ani nevolí či nemění obsah informací v rámci Služby. Provozovatel nedohlíží na obsah přenášených nebo ukládaných informací v rámci Služby ze strany Uživatelů. Zákonnost využití Služby je plnou odpovědností Uživatele a v případě, že Uživatel bude porušovat příslušné právní předpisy či svým jednáním ohrožovat práva Provozovatele či třetích osob, Provozovatel si vyhrazuje činit veškeré kroky k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

12.2.      V maximálním rozsahu povoleném českým právním řádem nebude Provozovatel odpovídat za jakoukoliv újmu vzniklou Uživateli v souvislosti s užíváním Služby. Provozovatel tak především není povinen nahradit Uživateli újmu vzniklou:

a)     v důsledku nemožnosti užívat Službu nebo funkce Služby;

b)     změnou těchto Obchodních podmínek;

c)     ztrátou, odcizením, vyzrazením či zneužitím přístupových údajů Uživatele;

d)     v důsledku užití Služby v rozporu s těmito Obchodními podmínkami či s právním řádem České republiky;

e)     v důsledku takového užívání Služby, které je ze své podstaty nebezpečné;

f)     v důsledku užití služby či produktu poskytovaného třetí stranou;

g)     nezávisle na vůli Provozovatele.

12.3.      Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel v rámci Služby poskytuje pouze platformu pro sdílení nabídek a poptávek Uživatelů, a nenese odpovědnost za:

a)     jakýkoli obsah, který Uživatelé do Aplikace vloží,

b)     správnost, úplnost a aktuálnost informací poskytovaných Uživatelem v rámci jeho Účtu na jeho Profilu, zejména Provozovatel neodpovídá za chybné nebo nepravdivé či neúplné informace o Hostitelích a Hostech, o Prostoru a jeho stavu, ceně za přenechání Prostoru k užití, podmínkách uzavření Smlouvy o přenechání Prostoru, a dále za nepravdivé, nevhodné či urážlivé vzájemné hodnocení Uživatelů na jejich Profilech, a dalších podobných údajů,

c)     faktický stav Prostor,

d)     jakoukoli škodu způsobenou Hosty nebo třetími osobami na Prostorách,

e)     jakoukoli újmu vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy o přenechání Prostor uzavřené mezi Uživateli,

f)     funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele, za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele,

g)     za zajištění přístupu Uživatele ke Službě.

12.4.      Provozovatel negarantuje uzavření Smlouvy o přenechání Prostoru, a Uživatel bere na vědomí, že její uzavření záleží pouze na jeho následné dohodě s vybraným Hostitelem či Hostem. Z neuzavření Smlouvy o přenechání Prostoru nevyplývají Uživateli vůči Provozovateli žádné nároky.

12.5.      Provozovatel není odpovědný za jakoukoli škodu, která vznikne, pokud se jakékoli prohlášení Uživatele podle těchto Obchodních podmínek ukáže být neúplným či nepravdivým. Uživatel se zavazuje Provozovatele v plném rozsahu odškodnit a odstranit veškeré negativní následky takového nepravdivého či neúplného prohlášení.

12.6.      Provozovatel bude odpovědný pouze za škody, které vzniknou Uživateli zaviněným porušením povinností Provozovatele dle těchto Obchodních podmínek. Tím nejsou dotčena výše uvedená ustanovení o omezení odpovědnosti Provozovatele.

12.7.      Služby je poskytována ve stavu „tak jak je“. Uživatel se vzdává veškerých nároků z vad, které mu plynou z užívání Služby, v rozsahu umožněném českým právním řádem. Práva spotřebitele z vadného plnění se řídí zákonnou úpravou. Uživatel se zříká veškerých záruk, a to v co nejširším rozsahu, který umožňuje český právní řád.

12.8.      Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel vynakládá při tvorbě a provozu Aplikace a při poskytování Služby přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti přenášených informací. Provozovatel však nenese odpovědnost za narušení bezpečnosti Služby a přenášených informací ke kterému došlo nezávisle na vůli Provozovatele i přes vynaložení přiměřeného úsilí k zabezpečení informací ze strany Provozovatele.

13.  ODPOVĚDNOST

13.1.      Každý Uživatel má oprávnění kontaktovat Provozovatele za účelem řešení funkčnosti Služby, zejména v případech, kdy

a)     Služba je nedostupná,

b)     nedošlo ke zpracování jakékoli platební operace v rámci Služby, zejména při používání platební brány,

c)     nedošlo k úhradě odměny, kterou získal Uživatel svojí činností v rámci Služby, zejména pokud nedošlo k úhradě odměny či vyplacená částka neodpovídá této Smlouvě.

13.2.      Uživatel je výslovně oprávněn obracet se na Provozovatele i v případě problémů s využitím platební brány v rámci Služby. Provozovatel je v tomto ohledu následně oprávněn kontaktovat poskytovatele služby platební brány za účelem řešení případných reklamací uživatelů.

13.3.      Pro kontaktování Provozovatele je možné využít:

a)     Chat zpřístupněný v rámci Služby (poskytnutý aplikace Smartupp)

b)     Emailový kontakt info@sdilejprostor.cz.

c)     Telefonní číslo: 722 949 315

d)     Kontaktní formulář

13.4.      Provozovatel bude Uživatele informovat o výsledku řešení jeho požadavku způsobem, který Uživatel využil ke kontaktu.

13.5.      Chatová podpora je obvykle aktivní od 9:00 do 16:00 každý pracovní den v České republice. Komunikačním jazykem je čeština.

14.  OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

14.1.      Uživatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o důvěrných informacích, přičemž za důvěrné informace se považují všechny informace, které jsou, anebo by mohly být součástí obchodního tajemství Provozovatele a informace týkající se vzájemné spolupráce Uživatele s Provozovatelem (dále jen „Důvěrné informace“).

14.2.      Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním majetkem Provozovatele a Uživatel vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o jeho vlastní Důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro vzájemnou spolupráci, se Uživatel zavazuje nemnožit žádným způsobem Důvěrné informace a nepředat je třetí straně. Uživatel se zároveň zavazuje nepoužít Důvěrné informace jinak než za účelem spolupráce s Provozovatelem. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, kterým jsou Důvěrné informace předány v souladu s těmito Obchodními podmínkami, odpovídá Uživatel, jako by tyto Obchodní podmínky porušil sám.

14.3.      Ustanovení tohoto článku 14 není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy o poskytnutí Služby z jakéhokoliv důvodu, a jeho účinnost skončí deset (10) let po skončení Smlouvy o poskytnutí Služby.

15.  ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1.      Uživatel souhlasí, že pokud mezi Uživateli vzniknou při poskytování Služby nebo v souvislosti s tím spory, může dle svého uvážení s hledáním smírného řešení těchto sporů napomoci i Provozovatel, bude-li to považovat za vhodné a účelné. Uživatel se zavazuje za tímto účelem poskytnout Provozovateli veškerou potřebnou součinnost. Za tímto účelem souhlasí Uživatelé s tím, že je k hledání smírného řešení sporů možné využít veškerá data uložená v Aplikaci nebo jinak poskytnutá Provozovateli v rámci plnění Služby. Při nápomoci Provozovatele s hledáním smírného řešení sporů bude Provozovatel postupovat nestranně a nezaujatě, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

15.2.      Ustanovení předchozího odstavce nezbavuje Uživatele možnosti obrátit se ohledně sporu na nezávislý soudní orgán dle právních předpisů České republiky.

15.3.      V případě, že dojde mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a Provozovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy o poskytnutí Služby, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz.

16.  POZASTAVENÍ PLNĚNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

16.1.      Provozovatel je oprávněn Uživateli kdykoli pozastavit poskytování Služby podle Smlouvy o poskytnutí Služby, a to i bez z důvodu. Uživateli v takovém případě není umožněno Službu (a to ani částečně) užívat. V případě pozastavení poskytování Služby Provozovatel zašle Uživateli na jeho emailovou adresu uvedenou v Účtu informaci o tom, z jakého důvodu je Uživateli poskytnutí Služby pozastavováno a na jak dlouhou dobu. Pozastavení plnění Smlouvy o poskytnutí Služby ze strany Provozovatele nemá vliv na možnosti jejího ukončení dle tohoto článku 17 Obchodních podmínek.

17.  TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

17.1.      Smlouva o poskytnutí Služby se uzavírá na dobu neurčitou.

17.2.      Provozovatel je oprávněn kdykoli ukončit Smlouvu o poskytnutí Služby, a to písemnou výpovědí zaslanou na emailovou adresu Uživatele uvedenou v jeho Účtu. Smlouva o poskytnutí Služby je ukončena dnem doručení písemné výpovědi Uživateli

17.3.      Provozovatel ukončuje Smlouvu o poskytnutí Služby typicky v případech, kdy Uživatel porušuje tyto Obchodní podmínky či právní předpisy, Uživatel odvolal souhlas se zpracováním osobních údajů udělený na základě těchto Obchodních podmínek, případně že odvolal svůj souhlas s monitorováním Chatu, nebo s užitím svých projevů soukromé a osobní povahy poskytnutý dle těchto Obchodních podmínek.

17.4.      Uživatel je oprávněn ukončit svou Smlouvu o poskytnutí Služby kdykoli zrušením svého Účtu.

17.5.      Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od Smlouvy o poskytnutí Služby podle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku, neboť mu byla Služba poskytována s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy o poskytování Služby (ust. § 1837 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku.

18.  VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

18.1.      Veškerá komunikace mezi Uživatelem a Provozovatelem bude probíhat prostřednictvím rozhraní Účtu, případně prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

a)     Provozovatel: email: info@sdilejprostor.cz telefon 702 059 073.         

b)     Ke komunikaci s Uživatelem budou využity kontaktní údaje, které uvedl při registraci, resp. údaje uvedené v rámci Účtu.

18.2.      Všechna oznámení mezi Uživatelem a Provozovatelem, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám, nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou prostřednictvím rozhraní Účtu nebo prostřednictvím emailu na výše uvedené adresy.

18.3.      Uživatel a Provozovatel se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů, Uživatel tak učiní aktualizací svých kontaktních údajů v Účtu.

19.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1.      Smlouvu o poskytnutí Služby lze uzavřít v českém jazyce.

19.2.      Uzavřené Smlouvy o poskytnutí Služby jsou archivovány Provozovatelem v elektronické formě. Přístup k archivovaným Smlouvám o poskytnutí Služby má výlučně Provozovatel.

19.3.      Uživatel nese veškeré náklady prostředků komunikace na dálku, které mu vzniknou při plnění těchto Obchodních podmínek. Náklady se neliší od základní sazby příslušného poskytovatele.

19.4.      Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na internetové stránce www.sdilejprostor.cz a informace o tomto doplnění a/či změně bude každému Uživateli také zaslána na jeho kontaktní email uvedený v Účtu. Ke dni účinnosti nového znění obchodních podmínek pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti. Uživatel má právo navrhované změny Obchodních podmínek odmítnout. V takovém případě je Provozovatel oprávněn Smlouvu o poskytnutí Služby vypovědět.

19.5.      Uživatel, který není spotřebitelem, a Provozovatel shodně prohlašují, že jejich spolupráce dle těchto podmínek je činěna za účelem zisku a na vlastní odpovědnost každé ze stran. Pro vyloučení pochybností se pro tyto případy vylučují ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku (doložky v adhezních smlouvách).

19.6.      Uživatel souhlasí, že Provozovatel má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu o poskytnutí Služby, či její část. Uživatel nesmí převést či jinak zatížit své pohledávky za Provozovatelem.

19.7.      Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jeho část neplatné či nevykonatelné, nebo se takovým v budoucnu stane, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnosti či vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jejich částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu těchto Obchodních podmínek, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V případě uvedeném v předchozí větě se Provozovatel zavazuje neúčinné či neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení, jež má být nahrazeno.

19.8.      Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky.

19.9.      Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1.11.2017.